top of page

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen általános szolgáltatási feltételekben foglaltak a SUN PALACE Fitness-szel kötött szerződéssel, valamint a SUN PALACE Fitness által alkalmazott (a továbbiakban: Házirend) más szabályzatokkal és a mindenkor hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadók a SUN PALACE Fitness Kft. (Cg.01-09-273531; 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. fszt.; adószám: 25409736-2-41; a továbbiakban: SUN PALACE Fitness) által nyújtott szolgáltatásokra a SUN PALACE Fitness és vendégei között fennálló egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában. A jelen szabályzatban foglaltak megfelelően irányadók mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező látogatókra (a továbbiakban egységesen: Vendég) vonatkozóan.

1.2. A jelen szabályzatban foglaltak kifejezett elfogadásának minősül a SUN PALACE Fitness szolgáltatásainak igénybe vétele.

1.3. A SUN PALACE Fitness által üzemeltetett Fitneszközpont szolgáltatásai, berendezési és más felszerelési tárgyai kizárólag saját felelősségre és saját egészségi állapotra figyelemmel, a rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi Vendég zavarása nélkül vehetők igénybe.

1.4. A Vendég felelőssége terhére esik, hogy egészségi állapota a helynek és edzésnek megfelelő legyen, az személyzet erre irányuló kérdéseire saját biztonsága és egészsége érdekében a valóságnak megfelelő válaszokat adjon. A jelen pontban foglaltak megsértésének következményeiért – különösen, de nem kizárólag mindazon sérülésért, illetőleg egyéb egészségügyi panaszért, amelyek a Vendég egészségi állapotának nem megfelelő voltára vezethető vissza – a Vendéget kizárólagos felelősség terheli. A SUN PALACE Fitness javasolja valamennyi kedves Vendégének, hogy a Fitneszközpont szolgáltatásainak igénybe vételének megkezdését megelőzően konzultáljon orvosával, illetőleg, hogy az esetleges egészségi problémákról, gyógyszer érzékenységről, allergiáról a SUN PALACE Fitness-t előzetesen a valóságnak megfelelően tájékoztassa.

1.5. A Fitneszközpont szolgáltatásainak igénybe vétele ellenjavallt súlyos szív, keringési és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos megbetegedés, akut gyulladásos megbetegedés, tuberkulózis, trombózis, és súlyos visszérbetegség esetén.

1.6. A SUN PALACE Fitness által nyújtott szolgáltatások kizárólag Fitneszközpont mindenkori nyitvatartási idejében vehetők igénybe. A nyitva tartási idő kezdete az a legkorábbi időpont, amikor a Fitneszközpontba be lehet lépni, míg a nyitvatartási idő végén a Fitneszközpontot el kell hagyni, ezért a Fitneszközpontba a nyitva tartási idő végét megelőző 30 percben a Fitneszközpont nem fogadja a vendégeket, a nyitva tartási idő vége előtt 20 perccel a vendégek az öltözők és a kávézó kivételével a Fitneszközpont valamennyi részlegét kötelesek elhagyni. A nyitvatartási idő meghatározására, annak, illetőleg az egyes foglalkozások időpontjának és azok időtartamának meghatározására a SUN PALACE Fitness egyoldalúan jogosult.

1.7. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások, valamint a személyzet utasításainak betartása kötelező.

1.8. A Vendég által megvásárolt jegy, vagy bérlet hatálya alá tartozó jogosultságokat a Vendég a SUN PALACE Fitness-től vásárolt, vagy óvadék (kaució) ellenében átvett chipkaróra tanúsítja. Amennyiben a Vendég még nem vásárolt chipkarórát, úgy az első alkalommal megvásárolt

1.8.1. 12, vagy 9 hónapra szóló kombinált,

1.8.2. teljes árú 100 alkalmas és teljes árú 12 hónapra szóló wellness,

1.8.3. teljes árú 100 alkalmas és teljes árú 12 hónapra szóló fitness és csoportos óra

bérletek ára a chipkaróra árát magában foglalja.

1.9. A Vendég a Fitneszközpontba történő belépés alkalmával érvényesíteni, és a Fitneszközpontban való tartózkodása során köteles a chipkarórát mindvégig magánál tarani.

1.10. Amennyiben a Vendég a chipkarórát nem hozza magával, úgy a SUN PALACE Fitness-től a mindenkor hatályos árlistában meghatározott összegű óvadék (kaució) ellenében jogosult pótchipkarórát igényelni, vagy új chipkarórát vásárolni. Az óvadék (kaució) ellenében átvett chipkarórát a Vendég köteles a Fitneszközpont elhagyásával egyidejűleg a SUN PALACE Fitness részére visszaszolgáltatni. Amennyiben a Vendég három alkalommal már igényelt óvadék (kaució) ellenében pótchipkarórát a belépés érdekében, úgy ezt követően a SUN PALACE Fitness jogosult megtagadni a további pótchipkaróráknak óvadék (kaució) ellenében történő átadását, és a belépés engedélyezését jogosult egyoldalúan újabb chipkaróra megvásárlásától függővé tenni.

1.11. Az óvadék (kaució) ellenében átvett chipkaróra tekintetében a Vendéget vételi jog illeti meg, amely joga gyakorlása esetén a chipkarórát bruttó 1.000,- Ft összegű vételár ellenében jogosult megvásárolni. A chipkarórának a visszaszolgáltatásra nyitva álló idő elteltét megelőzően történő visszaszolgáltatásának bármely okból történő elmulasztása a Vendég által ráutaló magatartással tett vételi nyilatkozatának minősül, amire való tekintettel a SUN PALACE Fitness-t megillető vételár követelését jogosult a Vendég által adott óvadék (kaució) összegéből kielégíteni. A Vendég által óvadék (kaució) ellenében átvett chipkaróra megsérülése esetén a chipkaróra átvételét a SUN PALACE Fitness jogosult megtagadni, amely esetben a vételi jogra vonatkozóan a jelen pontban foglaltak megfelelően irányadók.

1.12. Az elveszett, használhatatlanná vált chipkaróra pótlása a Vendég felelőssége terhére esik, amely esetben a mindenkor hatályos árlistában meghatározott vételár ellenében jogosult új chipkarórát vásárolni.

1.13. A Vendég kizárólag egy érvényes és működő chipkarórával rendelkezhet, ezért a SUN PALACE Fitness jogosult az elvesztett, lecserélt, vagy más okból helyettesített chipkarórákat érvényteleníteni.

1.14. A SUN PALACE Fitness által üzemeltetett Fitneszközpontba történő belépésre, a szolgáltatások igénybevételére – a SUN PALACE Fitness-szel kötött szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – kizárólag érvényes jegy vagy bérlet alapján a SUN PALACE Fitness által a Vendég részére óvadék (kaució) ellenében átadott, vagy a Vendég által megvásárolt, a Fitneszközpontban való tartózkodásra jogosító chipkarórával van lehetőség. A chipkarórával kizárólag a belépőjegy, illetőleg a bérlet által meghatározott szolgáltatások szerinti területre lehet belépni, amelynek megsértése esetén a Vendég azon szolgáltatásokra vonatkozó belépőjegy árát köteles megfizetni, amely szolgáltatások részlegére jogosulatlanul belépett. Bérlet esetén amennyiben a Vendég harmadik alkalommal jogosulatlanul vette igénybe valamely részleg szolgáltatásait, úgy a SUN PALACE Fitness a Vendég e súlyos szerződésszegése alapján jogosult a Vendég szerződését azonnali hatállyal felmondani a Vendég által megvásárolt szolgáltatási csomag, illetőleg időtartam/belépési alkalom kihasználtságára tekintet nélkül.

1.15. Amennyiben a Vendég nem teljesítette a SUN PALACE Fitness-szel szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a SUN PALACE Fitness jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára a Finteszközpont területére történő belépést megtiltani.

1.16. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a SUN PALACE Fitness nem köteles a fel nem használt belépésekre, illetőleg időtartamra eső díj visszafizetésére a SUN PALACE Fitness által nyújtott szolgáltatások oszthatatlanságára tekintettel.

1.17. A chipkaróra sérülését, vagy elvesztését a recepción jelezni kell, és a pótlás díja azt a Vendéget terheli, akit az elveszett, vagy sérült chipkaróra a Fitneszközpontban való tartózkodásra feljogosította.

1.18. Sem a Fitneszközpontban őrizetlenül hagyott, sem a szerkényekben elhelyezett értéktárgyakért nem terheli felelősség a SUN PALACE Fitness-t. A Fitneszközpontban elhelyezett szekrények kényelmi célokat szolgálnak, azok nem felelnek meg a széfekkel szemben támasztott követelményeknek, azok a személyes tárgyak letéti megőrzésére nem megfelelőek, így az itt elhelyezett tárgyakért a SUN PALACE Fitness-t nem terheli felelősség.

1.19. Az öltözőszekrények a chipkarórával használhatók.

1.20. A Fitneszközpontban igénybe vett szolgáltatások érdekében a SUN PALACE Fitness által a Vendégek részére átadott, rendelkezésre bocsátott valamennyi dolog feletti tulajdonjog a SUN PALACE Fitness-t illeti meg, ellenkező rendelkezés hiányában e dolgok felett a Vendégek használati jogot szereznek a Fitneszközpontban tartózkodásuk idejére. A SUN PALACE Fitness kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban foglaltak tiszteletben tartása érdekében a Fitneszközpontban elhelyezett, a Vendégek részére használatra átadott, vagy e célból rendelkezésükre bocsátott dolgok – azoknak a Fitneszközpont területéről történő elvitelének megelőzését célzó – védelemmel vannak ellátva.

1.21. Amennyiben a Fitneszközpont, vagy bármely részlegének karbantartása miatt a szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a SUN PALACE Fitness nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére. A SUN PALACE Fitness mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb a belepés, illetőleg jegyvásárlás alkalmával tájékoztassa minden kedves Vendégét. Amennyiben bármely részleg egyes szolgáltatásaiban esetlegesen bekövetkezett hiba ellenére az adott részleg a rendeltetésének megfelelően használható, úgy az adott meghibásodás alapján a SUN PALACE Fitness-t nem terheli szavatossági kötelezettség.

1.22. A jelen szabályzat, illetőleg a SUN PALACE Fitness által alkalmazott Házirend bármely előírásának megsértése, az utasítások, illetőleg az egyes szolgáltatásokhoz előírt követelmények teljesítésének megtagadása a Fitneszközpontból való kizárást és ezzel egyidejűleg a szerződés megszűnését vonhatja magával.

1.23. A Házirendben foglalt kötelezettségek megsértése alapján a SUN PALACE Fitness jogosult követelni, hogy a szabályok megsértője a Fitneszközpontot hagyja el, és az okozott kárt teljeskörűen térítse meg. A szabályok megsértőjével, illetőleg a károkozóval fennálló szerződést a SUN PALACE Fitness jogosult azonnali hatállyal felmondani, és indokolt esetben a SUN PALACE Fitness jogosult hatósági intézkedés bevonásával is eljárni.

2. A SUN PALACE FITNESS SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELÉNEK LEHETSÉGES MÓDJAI

2.1. A Fitneszközpontban igénybe vehető szolgáltatások és szolgáltatási csomagok tartalma tekintetében a SUN PALACE Fitness által alkalmazott árlistában és közleményeiben, hirdetéseiben, egyedi ajánlataiban megjelölt szolgáltatások és feltételek irányadók. A szolgáltatások igénybe vételének feltétele a SUN PALACE Fitness-szel a szolgáltatások igénybe vétele érdekében létrehozott hatályos szerződés megléte, valamint a SUN PALACE Fitness által alkalmazott, a mindenkori hatályos árlista, vagy ajánlat szerinti bérlet vagy belépőjegy előre történő megváltása. A SUN PALACE Fitness fenntartja a jogot, hogy a Fitneszközpont üzemeltetése által indokolt esetben a szerződés megkötését – az ok megjelölése nélkül – megtagadja. A szerződés a SUN PALACE Fiteness és a Vendég között ellenkező kikötés hiányában határozatlan időre jön létre.

2.2. A Fitneszközpontba történő belépés feltétele a szerződés megkötése és annak alapján a Vendég személyes profiljának létrehozása a SUN PALACE Fitness által üzemeltetett rendszerben. A személyes profil létrehozásának célja, hogy a SUN PALACE Fitness és a Vendég közötti szerződéshez, az abból eredő esetleges igények érvényesítéséhez, jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a Vendégek igényeinek minél szélesebb körben történő kiszolgálásához szükséges adatok a SUN PALACE Fitness rendelkezésére álljanak. A személyes profilban a Vendég következő személyes adatai kerülnek rögzítésre: név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, arckép fotó, e-mail cím, telefonszám. A személyes adatokat a SUN PALACE Fitness a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések szerint, a Vendég hozzájárulása alapján kezeli. A személyes profil a Vendég által bemutatott személyes iratok és a Vendég által aláírt hozzájáruló nyilatkozat alapján kerül létrehozásra.

2.3. Egyszeri belépésre jogosító belépőjegy

2.3.1. A Fitneszközpontba történő egyszeri belépés érdekében a Vendégek belépőjegyet kötelesek váltani. A belépőjegy ára az igénybe venni kívánt szolgáltatásokra, valamint a Fitneszközpontban való tartózkodás időtartamára tekintettel kerül meghatározásra.

2.3.2. Amennyiben a Fitneszközpontban való tartózkodásra való jogosultság időtartamának elteltéig a Vendég nem hagyja el a Fitneszközpont területét, úgy a belépőjegy által meghatározott időtartam elteltétől a Fitneszközpont területének elhagyásáig számítva köteles minden megkezdett kettő (2) órára számítva kiegészítő jegyet váltani.

2.3.3. A Fitneszközpontban való tartózkodásra jogosultság tekintetében meghatározott idő, valamint igénybe venni kívánt szolgáltatások tekintetében kikötött díj, mint oszthatatlan, egész szolgáltatás tekintetében irányadó. A belépőjegy árának sem részben, sem egészben történő visszafizetésére nincs mód arra való hivatkozással, hogy a Vendég a Fitneszközpontban való tartózkodásra meghatározott idő elteltét megelőzően, vagy úgy hagyta el a Fitneszközpontot, hogy a lehetséges szolgáltatásokat nem vette maradéktalanul igénybe.

2.4. Több alkalommal, vagy meghatározott időtartamra szóló szerződés (bérlet)

2.4.1. Bérlet váltása esetén a Vendég a SUN PALACE Fiteness által nyújtott szolgáltatásokat meghatározott számú alkalommal, vagy meghatározott időtartam alatt az adott bérlet tekintetében egy-egy napra meghatározott alkalommal jogosult igénybe venni. A bérlet ára az igénybe venni kívánt szolgáltatásokra, a Fitneszközpontba történő belépés darabszámára, vagy a belépésre való jogosultság időtartamára, illetőleg a Fitneszközpontban való tartózkodás időtartamára tekintettel kerül meghatározásra.

2.4.2. A bérletre a Vendég és a SUN PALACE Fitness között létrejött egyedi szerződés rendelkezései a jelen szabályzatban, valamint a SUN PALACE Fitenss által alkalmazott más szabályzatokban foglalt kiegészítésekkel együtt irányadók.

2.4.3. A meghatározott számú alkalommal, valamint a meghatározott időtartam alatt történő belépésre jogosító bérlet úgy, mint a Fitneszközpontban való tartózkodás tekintetében meghatározott időtartam, valamint igénybe venni kívánt szolgáltatások tekintetében a szerződés, mint oszthatatlan, egész tekintetében irányadó. A jelen pontban foglaltak alapján a SUN PALACE Fitness szolgáltatásai oszthatatlannak minősülnek arra való tekintettel, hogy az ellenszolgáltatások mértéke a Vendég által vállalt időtartamra, illetőleg belépési darabszámra, valamint az igénybe venni kívánt szolgáltatásokra figyelemmel került meghatározásra, amelyek hiányában nem lenne mód kedvezmények biztosítására.

2.4.4. Amennyiben a Fitneszközpontban való tartózkodásra való jogosultság időtartamának elteltéig a Vendég nem hagyja el a Fitneszközpont területét, úgy a belépőjegy által meghatározott időtartam elteltétől a Fitneszközpont területének elhagyásáig számítva köteles minden megkezdett kettő (2) órára számítva kiegészítő jegyet váltani.

2.4.5. A Fitneszközpontba történő belépés számára, az ott tartózkodás tekintetében meghatározott időtartam, valamint az igénybe venni kívánt szolgáltatások tekintetében kikötött díj, mint oszthatatlan, egész szolgáltatás tekintetében irányadó. A bérlet árának sem részben, sem egészben történő visszafizetésére nincs mód arra való hivatkozással, hogy a megváltott alkalom a jövőben nem kerül felhasználásra, sem arra, hogy a Vendég a meghatározott idő elteltét megelőzően, vagy úgy hagyta el a Fitneszközpontot, hogy a lehetséges szolgáltatásokat nem vette maradéktalanul igénybe.

2.5. Kiegészítő jegy

2.5.1. A korábban megvásárolt bérlet hatálya alá nem tartozó szolgáltatás egyszeri igénybe vétele érdekében kiegészítő jegy váltható.

2.5.1.1. A kiegészítő jegy egy alkalommal érvényesíthető és a bérlet által a Fitneszközpontban való tartózkodásra meghatározott időtartamot meghaladóan, további legfeljebb kettő (2) óra bent tartózkodásra jogosít.

2.5.1.2. A kiegészítő jegy csak a vásárlás napján használható fel.

2.5.2. A Fitneszközpontban való tartózkodásra jogosultság tekintetében meghatározott időtartam elteltét követően történő távozás esetén minden megkezdett kettő (2) óránként számítva kiegészítő jegy váltása kötelező, tekintet nélkül a ténylegesen igénybe vett szolgáltatásokra.

2.6. Alkalmas bérleteink 3 alkalmas esetén 30 napig, 10 alkalmas esetén 45 napig, 100 alkalmas esetén pedig 365 napig használhatóak fel.

3. ALAPVETŐ MAGATARTÁSI ELVÁRÁSOK

3.1. A SUN PALACE Fitness és szolgáltatásait igénybe vevő Vendégek kötelesek a rend és tisztaság megtartására, az igénybe vett szolgáltatásoknak megfelelő öltözék viselésére.

3.2. A SPA, valamint a fitnesz helyiségek területén az utcai cipő használata szigorúan tilos.

3.3. A közegészségügyi és higiéniai szabályok betartása mindenkire nézve kötelező.

3.4. A hulladékot, szemetet az ebből a célból felállított hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.

3.5. A berendezési, felszerelési, és más vagyontárgyak úgy, mint az épület kizárólag rendeltetésüknek megfelelő módon használhatók, azok eltérő használata, illetőleg rongálása szigorúan tilos. A Fitneszközpont, annak bármely berendezési, felszerelési és más vagyontárgyának rendeltetésellenes használata esetén a SUN PALACE Fitness-t semmilyen jogcímen nem terheli felelősség.

3.6. Az épület üzemeltetését szolgáló berendezések – például, de nem kizárólag: termosztátok – kizárólag a személyzet jogosult kezelni.

3.7. A menekülési útvonalak, menekülési ajtók, tűzcsapok és más, a Fitneszközpontban tartózkodók és a létesítmény biztonságát szolgáló épületrészek, berendezések használatának bármilyen módon történő korlátozása, akadályozása szigorúan tilos.

3.8. Mozgáskorlátozott személyek tekintetében egyedi, a Vendégre nézve kedvezőbb szabályok alkalmazhatók a SUN PALACE Fitness vezetőségének döntése alapján.

3.9. A talált tárgyakat kérjük a recepción leadni. A leadott talált tárgyakat a SUN PALACE Fitness nyilvántartásba veszi, és az azért jelentkező tulajdonos részére személyazonosságának igazolását, a legszükségesebb adatainak rögzítését (név, születési hely idő, lakcím, elérhetőség) követően kerül átadásra. A tálalt tárgynak az azért jelentkező részére történő átadáskor az adatok rögzítésének célja, hogy amennyiben az adott tárgy felett más is jogot kíván formálni, úgy az esetleges vita rendezése lehetővé váljon. Ennél fogva a talált tárgyaknak a SUN PALACE Fitness által történő átadásának feltétele a személyes adatoknak a fenti célból, az adatok rögzítésétől számított egy évig történő kezeléséhez.

4. TILALMAK

4.1. A Fitneszközpont nem látogatható:

4.1.1. lázas, bőrbetegségben, vagy fertőző betegségben szenvedő személyek által;

4.1.2. ittas, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság, egyéb bódító vagy bódító hatású gyógyszer, vagy más szer hatása alatt álló személyek által;

4.1.3. a SUN PALACE Fitness által szervezett gyermekfoglalkozásokon, gyermekek részvételének lehetőségével szervezett rendezvényeken kívül 16 évnél fiatalabb személyek által.

4.2. A Fitneszközpont egész területén szigorúan tilos a dohányzás, valamint az alkohol, drog és más illegális, tűz- és robbanásveszélyes készítményeknek a Fitneszközpont területére bevitele, ezek használata, fogyasztása és árusítása úgy, mint ezek ingyenesen történő átadása, továbbá az illegális készítmények birtoklása.

4.3. A Fitneszközpontba törékeny, vagy baleset-, sérülés-, megbotránkozás előidézésére, illetőleg más nyugalmának megzavarására alkalmas, vagy egyébként a Fitneszközpont rendeltetésével össze nem egyeztethető dolgot, állatot bevinni tilos.

4.4. A Fitneszközpont egész területén tilos bármely olyan magatartást tanúsítani, vagy eszközt (ideértve különösen, de nem kizárólag az audiovizuális eszközöket) úgy használni, vagy egyébként olyan magatartást tanúsítani, hogy az mások nyugalmát zavarja, megbotránkozást, baleset-, vagy sérülésveszélyt idézhessen elő. A SUN PALACE Fitness által előzetesen, írásban adott kifejezett hozzájárulás hiányában a Fitneszközpont egész területén tilos hirdetést elhelyezni, bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni, a Fitneszközpontot saját üzleti célra használni.

4.5. Étkezés csak a kijelölt helyeken megengedett. Tilos a medencetérben étkezni és szeszes italt fogyasztani!

4.6. Nők kizárólag a nők, férfiak kizárólag a férfiak számára kialakított zuhanyzó és mellékhelyiségekbe jogosultak belépni, ott tartózkodni.

4.7. A személyzeti helyiségekbe a Vendégek számára tilos a belépés.

4.8. A felmerülő panaszokat és egyéb észrevételeket kérjük, a recepción szíveskedjenek jelezni.

5. USZODÁRA VONATOZÓ RENDELKEZÉSEK

5.1. Az uszodatér használta során az általános rendelkezések között megfogalmazottakon kívül az alábbi szabályok irányadók.

5.2. A mindenkori szolgálatban lévő úszómester köteles betartani és a Vendégekkel betartatni az uszoda használatára vonatkozó szabályokat, egészségvédelmi szabályokat és az egészségügyi hatósági előírásokat.

5.3. Elsősegély ellátást szükség esetén a szolgálatot teljesítő úszómester köteles nyújtani.

5.4. 16 éves korig gyermekek az uszodát csak kísérővel, kizárólag családi nap keretében, illetve gyermek foglalkozások alkalmával látogathatják.

5.5. Úszás oktatás alkalmával a szülők által, amennyiben a szülők kizárólag abban az esetben jogosultak az uszodában való tartózkodásra, amennyiben az oda történő belépésre jogosító jeggyel, vagy bérlettel rendelkeznek, illetőleg amennyiben erre a SUN PALACE Fitness nyíltnap keretében lehetőséget biztosít. A belépésre való jogosultság hiányában a szülők a SUN PALACE Fitness recepcióján, valamint kávézójában jogosultak tartózkodni.

5.6. Az uszoda egész területén tilos:

5.6.1. labdázás, fröcskölés, hangoskodás és vízbe ugrálás a SUN PALACE Fitness által szervezett gyermekprogramok kivételével,

5.6.2. úszást és másokat zavaró, mások testi épségének veszélyeztetése, ezek előidézésére alkalmas tárgyak vízbe vitele (pl. uszony, matrac),

5.6.3. a medencékben és a fedett fürdőterekben tisztálkodó szerek használata.

5.7. A medencék időbeosztásáról (esetleges korlátozásokról, úszásoktatások, rendkívüli eseményekről) a recepción, valamint az uszodatérben elhelyezett hirdetményekből lehet bővebb felvilágosítást kapni.

5.8. A Jacuzzi (80-120 cm vízmélység) kivételével a medencék mély vízűek (160 cm), ezért azt kizárólag úszni tudók vehetik igénybe.

5.9. A medencékben az úszósapka használata kötelező.

5.10. Csúszásveszély és higiéniai okokból a medencetérben a papucs használata kötelező.

5.11. A medencék használata előtt a zuhanyzás kötelező.

5.12. A medencék, azok vízének szennyezése esetén a medence lezárásra, annak vize leengedésre, a medence kifertőtlenítésre kerül, illetőleg további munkálatok elvégzésének szükségessége merülhet fel, amelynek költségét, valamint a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést és a teljes kárt a szennyeződést előidéző köteles megtéríteni.

6. SZAUNA HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1. A szaunatér használta során az általános rendelkezések között megfogalmazottakon kívül az alábbi szabályok irányadók.

6.2. A szauna használata előtt, illetőleg két szaunázás között a zuhanyzás kötelező.

6.3. A férfiak és a nők által használható szaunák nem különülnek el.

6.4. A szauna használathoz fürdőlepedő vagy törölköző használata kötelező.

6.5. Papucs használata a szaunában szigorúan tilos.

6.6. A szaunában mások nyugalmának megzavarására alkalmas magatartást tanúsítani, vagy egyébként ilyen tevékenységet végezni szigorúan tilos.

6.7. A szaunatér a látogatók relaxálását, nyugodt pihenését szolgálja, ezért kérjük, hogy mások nyugalmát és pihenését lehetővé tevő magatartás tanúsítását.

7. AZ EDZŐTEREMRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. Az edzőtermek használta során az általános rendelkezések között megfogalmazottakon kívül az alábbi szabályok irányadók.

7.2. Az erősítő terem használatára 16 év alatti személyek nem jogosultak. Az edzők, illetőleg az erősítő teremben dolgozók jogosultak kérni az életkor igazolását.

7.3. Balesetmegelőzési és higiéniai okokból a fitneszteremben az edzőcipő használata kötelező. Papucsban edzeni TILOS.

7.4. Nehéz súlyok emelése esetén javasolt képzett edző igénybe vétele.

7.5. A fitneszteremben higiéniai okokból törölköző használata javasolt.

7.6. A fitneszgépek használata utáni letörlése, fertőtlenítése kötelező.

7.7. A súlyokat, rudakat és más mozgatható felszereléseket használat után vissza kell helyezni a tárolási helyükre.

8. CSOPORTOS ÓRÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. A csoportos órákra az általános rendelkezések, valamint az egyes részlegekre vonatkozóan megfogalmazott speciális követelményeken kívül az alábbi szabályok irányadók.

8.2. A csoportos foglalkozásokat csak az veheti igénybe, aki a recepción kinyomtatott részvételi jeggyel rendelkezik az adott órára vonatkozóan.

8.3. A csoportos órákra fenntartott termek kizárólag oktató jelenléte esetén és engedélye alapján használható.

8.4. A már elkezdett csoportos foglalkozásokat megzavarni tilos. A mindenkori oktatónak jogában áll a későn érkezőknek az órához való csatlakozását megtagadni.

8.5. Az órarend változtatási jogát a SUN PALACE Fitness fenntartja.

8.6. Használat után (az oktató irányításával) mindenki köteles visszarakni a használt eszközöket a helyükre.

8.7. A csoportos órákra, azok megkezdését megelőző 5 percen belül már nem váltható belépőjegy.

8.8. A csoportos órákon a pontos megjelenés kötelező, az óra megkezdését követően érkező vendégek nem jogosultak az adott órán részt venni.

9. ÖLTÖZŐHELYISÉGEK HASZNÁLATA:

9.1. A közös öltözőhelyiségek használatának díját a belépőjegy, valamint a bérlet ára tartalmazza.

9.2. Gyermekcsoportok, valamint a gyermekek részéré szervezett programokon részt vevő gyerekek a gyermekek részére kialakított öltözőt és az ehhez tartozó mellékhelyiségek használatára jogosultak.

9.3. A személyes dolgoknak a szekrénybe történő elhelyezése után, a szekrény elhagyását megelőzően a Vendég köteles meggyőződni a szekrény bezártságáról és arról, hogy öltözetét, és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e az öltözőszekrényben és a szekrényt megfelelően bezárta-e.

9.4. Értékes személyes tárgyaikat, ékszereiket, nagyobb összegű készpénzt javasoljuk, hogy ne hozzanak magukkal, mert a SUN PALACE Fitness nem nyújt letéti szolgáltatást, figyelemmel arra, hogy az ilyen dolgok megőrzésére megfelelő hely nem áll a Vendégek rendelkezésére.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

A SUN PALACE Fitness Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett vendégei személyes adatainak biztonsága mellett, aminek biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmének garantálása érdekében az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja.

Az adatkezelő

Név: SUN PALACE Fitness Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. fszt.

Képviseli: Kardos Gábor ügyvezető

Cégjegyzékszám: Cg.01-09- 273531

A nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25409736-2-41

Telefon: +36 1 250 9068

E-mail: info@sunpalacefitness.hu

1. BEVEZETÉS

1.1. A SUN PALACE Fitness Kft. (Cg.01-09-273531; 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. fszt., a továbbiakban SUN PALACE, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, tevékenysége során az irányadó és hatályos jogszabályi követelményeknek, valamint a szolgáltatásaira vonatkozóan megalkotott szabályzatokban foglaltaknak megfelelően jár el.

1.2. A SUN PALACE adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

i. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

ii. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);

iii. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

iv. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

v. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

vi. Euróai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

1.3. A jelen adatkezelési szabályzat értelmezése során a szabályzatban használt fogalmak a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott jelentéssel bírnak.

1.4. A SUN PALACE fenntartja a jogot a jelen szabályzatnak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel, a jelen szabályzattal és a SUN PALACE egyéb szabályzataival, illetőleg esetleges további adatkezelési tevékenységgel történő összehangolása miatti módosítására.

1.5. Jelen adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed a SUN PALACE minden szervezeti egységében folytatott, a SUN PALACE megrendelőire vonatkozóan, valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

2. ALAPELVEK ÉS ALAPVETŐ SZABÁLYOK A SUN PALACE ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN

2.1. Személyes adatot a SUN PALACE akkor kezel, ha

i. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

ii. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

iii. ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.2. Cselekvőképtelen és életkoránál fogva (14 éven aluli kiskorú), vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének jóváhagyása szükséges, kivéve ha a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetők.

2.3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

i. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

ii. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2.4. Személyes adatot a SUN PALACE kizárólag a szerződésekben, illetőleg a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

2.5. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2.6. Hozzájárulás alapján személyes adat csak a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. A jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti, valamint a SUN PALACE által adott további tájékoztatások alapján a vendég az adatkezeléshez adott hozzájárulást ráutaló magatartással adja meg, amennyiben valamely adatkezelés érdekében adatait önként és egyértelműen megadja.

2.7. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes A SUN PALACE a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájárulást, mint beleegyezést megadottnak kell tekinteni, amennyiben az érintett ráutaló magatartással a SUN PALACE figyelemfelhívását követően nem hagy fel valamely magatartásával – így különsen, de nem kizárólag a SUN PALACE által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.

2.8. Az adatkezelés során az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatoknak megfelelően biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.9. A személyes adatokat SUN PALACE munkavállalói, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

2.10. Személyes adatok harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítható, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi és az adatkezelés feltételei valamennyi személyes adatara nézve teljesülnek.

2.11. A SUN PALACE személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

3. A SZEMÉLYES AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA, A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. A SUN PALACE által végzett adatkezelés az érintett hozzájárulásán, valamint jogszabályi felhatalmazáson alapul. Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

3.2. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.3. A SUN PALACE kijelenti, hogy z alábbi, 3.6. pontban foglaltak szerinti adatkezelést meghaladóan az általa kezelt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, és kizárólag a 3.10. és 3.11. pontban megjelölt adatokat kizárólag az ott megjelölt célból továbbítja külföldre.

3.4. A SUN PALACE szolgáltatásait igénybe vevő vendégekkel kötött szerződések

i. Adatkezelés célja: a szerződésben foglaltak végrehajtása, a szerződésben kikötött szolgáltatásokat igénybe vevő személy azonosítása, a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, panaszkezelés; jogos a SUN PALACE érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása

ii. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése

iii. Az adatok felhasználásának célja: a szerződésben kikötött szolgáltatásokat igénybe vevő személy azonosítása; a szerződés alapján fennálló jogok gyakorlása, igények érvényesítése, kötelezettségek teljesítése; az egyes részlegekbe történő belépésre való, valamint az egyes csoportos órákon való részvételi jogosultság megállapítása; be- és kilépések időpontja; kapcsolattartás

iv. Kezelendő adatok köre: név; születési hely, idő; anyja születési neve; lakcím; e-mail cím; képmás, az egyes részlegekre történő be- és kilépési információk

v. Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

vi. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során kizárólag annyiban kerül igénybe vételre, amennyiben a követelések, igények érvényesítése érdekében jogi képviselet szükségessége merül fel, ebben az esetben a SUN PALACE felel az érintettel szemben az adatfeldolgozó tevékenységéért.

3.5. A SUN PALACE által végzett kereskedelmi tevékenység

i. Adatkezelés célja: hírlevelek, tájékoztatások és a vendég részére személyre szabott kedvezményes ajánlatok küldése, kérdőívek és más értékelő rendszerek alkalmazása

ii. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel

iii. Az adatok felhasználásának célja: az érintettel való közvetlen kapcsolattartás; a vendégek igényeinek felmérése, szolgáltatások, szolgáltatási csomagoknak a piaci elvárásokhoz alakítása

iv. Kezelendő adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, megrendelt szolgáltatások köre, szolgáltatásokkal kapcsolatosan alkotott vélemény

v. Az adatkezelés időtartama: visszavonásig, de legkésőbb a szerződés fennállásáig

vi. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybe vételre.

3.6. A SUN PALACE által végzett marketing tevékenység

i. Adatkezelés célja: fénykép, video és hangfelvétel készítése, riport- és reklámfilmek készítése, azoknak promóciós kiadványokban, honlapon és közösségi oldalon történő megjelenítése

ii. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: a SUN PALACE által nyújtott szolgáltatások népszerűsítése

iv. Kezelendő adatok köre: képmás, hangfelvétel

v. Az adatkezelés időtartama: az elkészült felvételekhez kapcsolódó szerzői joggal azonos terjedelemben

vi. Az adatok a promóciós kiadványokon, honlapon és közösségi oldalon történő megjelenítést meghaladóan nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybe vételre.

viii. Amennyiben az érintett az elkészített képről, videofelvételről, hangfelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadók:

viii.a. Amennyiben az érintett felismerhető, úgy kérheti az adatnak a weboldalról vagy közösségi oldalról történő törlését.

b. Amennyiben az érintett az adatról felismerhető, és az adat közléséhez kifejezetten hozzájárul, a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

c. A SUN PALACE a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően köteles lehetőségei szerint eltávolítani a kérdéses adatokat. E tekintetben a SUN PALACE tájékoztatja az érintetteket, hogy a fényképfelvételeknek a nyomtatott anyagokról, valamint az informatika és a közösségi oldalak sajátosságaira figyelemmel a video- és hangfelvételeknek az internetről való teljes és végleges törlésére a SUN PALACE-on kívül álló okokból nincs lehetőség.

3.7. Ajándékutalvánnyal, kuponnal kapcsolatos adatkezelés

i. Adatkezelés célja: ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatok készítése, ajándékutalvány/kupon felhasználása lehetőségének biztosítása

ii. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: szolgáltatáscsomagokra vonatkozó kedvezményes ajánlatok készítése, ezek ajándékba adásának lehetősége

iv. Kezelendő adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, utalvány értéke, szállítási cím, fizetési mód

v. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 év. Megszűnik az adatkezelés azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülésével, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

vi. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybe vételre.

3.8. Kamerarendszer

i. Adatkezelés célja: személyi és vagyoni biztonság erősítése

ii. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása az üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatás alapján, amely ráutaló magatartással is megadható az érintett kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe történő belépés és az ott tartózkodás.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a megfigyelt területen lévő vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem, az érintettek azonosítása, a megfigyel területen bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, vitás esetek tisztázása, panaszok kivizsgálása

iv. Kezelendő adatok köre: képmás, hangfelvétel, egyéb személyes adatok

v. Adatkezelés időtartama: a felvétel elkészültétől számított munkanap.

3.9. Egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése

i. Adatkezelés célja: személyre szabott testedzési, életviteli tanácsadás; szükségessé váló sürgősségi orvosi beavatkozás, mentés eredményes teljesítése

ii. Az adatkezelés jogcíme: az érintett hozzájárulása

iii. Az adatok felhasználásának célja: az egészség megőrzését elősegítő, személyre szabott programok kialakítása

iv. Kezelendő adatok köre: egészségi állapotra vonatkozó információk

v. Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, az adatok kezelésére adott hozzájárulás visszavonásáig és így a személyes adatok törléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5 év. Megszűnik az adatkezelés bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

vi. Az adatok nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

vii. Adatfeldolgozó az adatkezelés során nem kerül igénybe vételre.

3.10. A SUN PALACE honlapjának látogatóinak adatai

i. Adatkezelés célja: a honlap működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása

ii. Az adatkezelés jogcíme: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a honlap működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása

iv. Kezelendő adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe

v. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.

vi. A https://sunpalacefitness.hu címen elérhető honlap html kódja SUN PALACE-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

vii. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics).

viii. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/hu-HU/ .

ix. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-k törlése, illetőleg visszautasítása és tiltása a felhasználó saját számítógépén egyedileg beállítható.

3.11. A SUN PALACE honlapjára vonatkozó statisztika

i. Az adatkezelés célja: a honlap működésének nyomon követése, a hatékonyság növelése, a felhasználói szokások elemzése.

ii. Az adatkezelés jogcíme: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

iii. Az adatok felhasználásának célja: a honlap működésének optimalizálása, felhasználóbaráttá tétele

iv. Kezelendő adatok köre: a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme (referer page), amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás.

v. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított egy év.

A 3.10. és 3.11. pontban foglaltakra figyelemmel a SUN PALACE a weboldalával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja:

i. A https://sunpalacefitness.hu weboldal olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem a SUN PALACE, hanem kizárólag a böngészők tájékoztatását szolgálják. A SUN PALACE-nak nincs semmi befolyása a harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságár, ezért azok tekintetében nem terheli felelősség.

ii. A SUN PALACE az alábbi analitikai eszközöket (cookie-kat, magyarul: sütiket) használja:

a. Feltétlenül szükséges cookie-k: e cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működése érdekében. E cookie-k elfogadása nélkül sem a weboldalnak az elvártaknak megfelelő működése, sem az nem biztosítható, hogy a keresett információk fellelhetőek legyenek a honlapon. E cookie-k sem személyes adatokat, sem marketing célra felhasználható adatokat nem gyűjtenek.

Feltétlenül szükséges cookie-k, például a teljesítmény cookie-k, amelyek a webolal megfelelő működésére, illetőleg az abban esetlegesen fellépő hibákra vonatkozó információt gyűjtik, amely hibák jelzésével a weboldal működésében fellépő hibák elháríthatók, illetőleg információt hordoznak a weboldal aloldalainak látogatottságára vonatkozóan.

b. Funkcionális cookie-k: e cookie-k által biztosítható a weboldalnak a látogató igényeire szabott megjelenését és választott beállítások újbóli megjelenítése a következő látogatások alkalmával (például betűméret)

c. Célzott cookie-k: a weboldalon megjelenő hirdetéseknek a látogató érdeklődési köréhez történő igazítása – lehetőség szerint a SUN PALACE által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan – annak érdekében, hogy a látogató számára kedvező ajánlatok könnyebben elérhetővé váljanak.

d. Harmadik személy által biztosított cookie-k: kivételes esetben fordulhatnak elő, amikor harmadik személy által biztosított cookie (például közösségi oldal) lehetővé teszi a weboldal tartalmának megosztását, „like”-olását, és amely e harmadik személy számára arra vonatkozó információt küld, amelyek a későbbiek során arra használhatók fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg a látogató számára.

iii. A cookie-k a weboldal ergonomikus, felhasználóbarát kialakításának, ennek javításának hasznos eszközei, amellyel a weboldal felhasználása élvezhetőbbé, praktikusabbá válik. A SUN PALACE a cookie-kat nem használja személyes adat gyűjtésére. Mindazonáltal a SUN PALACE külön is felhívja a böngészők figyelmét arra, hogy az internetböngészők többsége a cookie-kat automatikusan elfogadja, azonban a webböngészők beállításai között lehetőség van annak beállítására, hogy a cookie-k automatikusan visszautasításra, vagy a már használt cookie-k törlésre kerüljenek a felhasználó igényeinek megfelelően. A weboldal fent írt paramétereire figyelemmel azonban előfordulhat, hogy a cookie-k elutasítása esetén a weboldal nem lesz teljeskörűen használható.

3.12. Bírósági, ügyészségi, hatósági megkeresés esetén a kért adatok továbbítására a SUN PALACE köteles. A SUN PALACE az ilyen megkeresések esetén, amennyiben az adatok felhasználásának célja és az adatok köre megjelölésre került, a személyes adatokat csak annyiban és olyan mértékben továbbítja, amennyiben az megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 48. § (1) bekezdése alapján foganatosított megkeresésben foglaltakat a SUN PALACE teljesíteni köteles.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

4.1. A SUN PALACE számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók.

4.2. A SUN PALACE az általa végzett adatkezelési tevékenység során gondoskodik arról, hogy az adatok

i. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

ii. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

iii. változatlansága igazolható (adatintegritás);

iv. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen, biztosítva ezáltal az érintett magánszférájának védelmét.

4.3. A SUN PALACE az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.4. A SUN PALACE a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

4.5. A SUN PALACE olyan technikai, szervezeti és szervezési megoldásokkal gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal szemben megfelelő szintű védelmet nyújt.

4.6. A SUN PALACE informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel elkövethető, illetőleg támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az interneten terjedő olyan hálózati fenyegetésekkel szemben azonban, amelyek tisztességtelen tevékenységre, az információ felfedésére, módosítására vezetnek, a SUN PALACE nem tud garanciát vállalni, de megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést ezek elkerülése érdekében.

4.7. A 3.4. pontban rögzített adatkezelés a belépésekre és kilépésekre vonatkozó részben automatizált úton kerül feldolgozásra. Ennek során a SUN PALACE az általa üzemeltetett informatikai rendszer útján biztosítja

i. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

ii. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

iii. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

iv. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

v. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

vi. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

4.8. A SUN PALACE az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére tekintettel jár el, több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, amennyiben az nem jelent aránytalan nehézséget az adatkezelés során.

5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

5.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

5.2. Az érintett kérelmére a SUN PALACE tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

5.3. A SUN PALACE a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a SUN PALACE-hoz még nem nyújtott be. Ammenyiben a SUN PALACE a személyes adatot az ismételt kérelem helyesbítéshez vezet, vagy ha az adatokat jogellenesen kezelték, a már megfizetett költségtérítést a SUN PALACE visszatéríti.

5.4. A tájékoztatás kizárólag a jogszabályok által meghatározott esetekben tagadható meg, amely esetben az érintett jogai érvényesítése érdekében jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az elutasított kérelmekről a SUN PALACE a tárgyévet követő január 31. napjáig értesíti a Hatóságot.

5.5. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a SUN PALACE rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

5.6. A kezelt személyes adatot a SUN PALACE törli, ha

i. kezelése jogellenes;

ii. az érintett kéri – kivéve, ha a személyes adat hordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni;

iii. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

iv. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

v. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

5.7. A SUN PALACE az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.8. A SUN PALACE az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.9. Törlés helyett a SUN PALACE zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.10. A SUN PALACE megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.12. Amennyiben a SUN PALACE az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.13. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

i. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

ii. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

iii. törvényben meghatározott egyéb esetben.

5.14. A SUN PALACE a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a SUN PALACE az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5.15. Amennyiben az érintett a SUN PALACE által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulha, az adatkezelés jogszerű volta tekintetében a bizonyítási kötelezettség az adatkezelőt terheli.

5.16. A SUN PALACE az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5.17. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

5.18. A SUN PALACE az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben a SUN PALACE felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

5.19. A SUN PALACE nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.20. Amennyiben a SUN PALACE adatkezelésével kapcsolatban probléma merül fel, az érintettek jogaik gyakorlása érdekében a SUN PALACE info@sunpalacefitness.hu e-mail címére – vagy a SUN PALACE más – elérhetőségére küldött nyilatkozatuk útján jelezhetik ezt a SUN PALACE felé.

5.21. Az önrendelkezési jog megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal lehet élni a Nemzeti

 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

6. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A jelen szabályzat 2017. szeptember 1. napjától módosításig, illetőleg visszavonásig hatályos.

Budapest, 2017. szeptember 1.

 

SUN PALACE Fitness Kft.
Kardos Gábor
ügyvezető

bottom of page